สุขพอที่พ่อสอน

เปรียบแอพฯนี้ได้ว่าเป็นพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทฉบับดิจิตอลเลยก็ว่าได้ โดยจะรวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทคัดตัดตอนมาเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการนำไปยึดปฏิบัติและสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต

โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวด ได้แก่ การศึกษา, การพัฒนา, ความพอเพียง, รู้รักสามัคคี, ความรับผิดชอบต่อหน้าที่, ประโยชน์ส่วนรวม, คุณธรรมจริยธรรม, ความสุขและความปรารถนาดี, และความยุติธรรม, นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ มาไว้ในในแอพพลิเคชั่นอีกด้วย

สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” โดยแบ่งเป็น ๙ หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
แอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” นี้ เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งในข้อ ๙ คือ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดเป็นอีกหนึ่งช่องทางเผยแพร่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่ประชาชน เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และน้อมนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้แอพพลิเคชั่นนี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557

จอง iPhone 12 และ iPhone 12 mini สีม่วง